สื่อ/ เอกสารการประชุมวันที่ผู้ประกาศ
แนวทางการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 08/02/2562ampperena
[Download] ตาราง 1 17/10/2561งานสื่อสารฯ
[Download] เอกสารการประชุมคณะทำงานสื่อสารฯ 080561 07/05/2561งานสื่อสารฯ
[Download] เอกสาร/วีดิโอ ประกอบการดูงาน ณ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ 25/04/2561งานสื่อสารฯ
[สื่อ] 5 โรคหน้าฝน 25/04/2561งานสื่อสารฯ