หลักสูตร/การฝึกอบรม/KMวันที่ผู้ประกาศ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลสระบุรีและเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2562 14/01/2562งานการเจ้าหน้าที่
อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 7 วพบ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 14/01/2562งานการเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเผยแพร่ในวารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง 10/01/2562งานการเจ้าหน้าที่
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 09/01/2562งานการเจ้าหน้าที่
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 14 09/01/2562งานการเจ้าหน้าที่