หลักสูตร/การฝึกอบรม/KMวันที่ผู้ประกาศ
ขอเชิญร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563 เรื่อง Update Nursing Care 2020 17/09/2563sunya
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 29/04/2563sunya
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมของสถาบันพระปกเกล้า 03/04/2563sunya
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี" 03/04/2563sunya
ขอเชิญฝึกอลรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 20/03/2563sunya