ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ผู้ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ 03/07/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต 03/07/2563งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผูู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 23/06/2563งานการเจ้าหน้าที่
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่22-23/2563 22/06/2563jirasin2526
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุคุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดฯ 18/06/2563งานการเจ้าหน้าที่